Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

6391 e726
Reposted fromDavosSeaworth DavosSeaworth

October 14 2017

nysqui
Podróżując żyje się tyle razy, ile ludzi się spotyka, ile historii się słyszy, ile kultur poznaje. Setki, może tysiące razy. Eksplozja zmysłów, emocji, myśli i duchowych doświadczeń. Czasem doświadczeń jest tak dużo, że nie potrafię wszystkiego ogarnąć. Słońce oślepia mnie swoim blaskiem.
— Maciek Roszkowski "Pisane słońcem"
nysqui
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
nysqui
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
— Stanisław Lem
nysqui
7703 9865
nysqui
7972 7893
nysqui
Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił  wszystko o czym marzył - bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia.
— Jim Carrey
nysqui
7164 9ebd
nysqui

A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for.

— William G.T. Shedd
nysqui
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność.
— Ryszard Kapuściński
nysqui
6998 d558
nysqui
7457 9931
nysqui
Normality is a paved road: It's comfortable to walk, but no flowers grow. -Vincent van Gogh
nysqui
0993 4d9a
nysqui
3437 54b7
nysqui
1566 c88e 500
nysqui
6852 3c03
nysqui
6855 86e6
nysqui
9317 4853 500
nysqui
9116 297a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl