Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

nysqui
0346 b08c 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
nysqui
0349 0516 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
nysqui
0374 b0a8 500
Reposted fromtojika4 tojika4
nysqui
0387 2584 500
Reposted fromdozylnie dozylnie
nysqui
0425 c27b
Reposted fromzciach zciach
nysqui
ile jeszcze takich gierek
samej głupio wyjść przed szereg
bezradny uśmiech twój, zechciej docenić
bo w środku siedzi zwój który chce to zmienić
od razu przejść do drugiej rano
wykrzyczeć głośno smutnym panom
będzie tak jak się podoba mi
choć nie spodoba jej
i nie spodoba im
— Flirtini
Reposted fromakward akward

March 28 2018

nysqui
8978 89bf 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
nysqui
9124 eb28 500
Reposted fromtichga tichga
nysqui
9164 2c73
Reposted frommrcake47 mrcake47
nysqui
9165 2138
Reposted frommrcake47 mrcake47
nysqui
9398 7b39
Reposted frompaki paki
nysqui
9401 931b
Reposted frommrcake47 mrcake47
nysqui
9408 0189
Reposted frommrcake47 mrcake47
nysqui
9415 0699
Reposted frommrcake47 mrcake47
nysqui
9421 9fdd
Reposted frommrcake47 mrcake47

March 17 2018

nysqui
Jeden z tych wieczorów, kiedy masz dość. Ale jest jeszcze jutro!
— ---
Reposted fromluron luron
nysqui
Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
nysqui
2370 c1e8 500
Reposted fromNocephya Nocephya
nysqui
2372 45f0 500
Reposted fromNocephya Nocephya

February 21 2018

nysqui
0776 4493
Warszawa 03.02.2018
Reposted fromaletodelio aletodelio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl